Kandidaten

1. Matthijs Pontier

"De afgelopen jaren heb ik, in samenwerking met De Groenen, en samen met klokkenluiders, Waterschap Amstel Gooi en Vecht gedwongen tot transparantie over de ernstige problemen die daar spelen, de digitale veiligheid verbeterd, en de democratie verstevigd, zodat we kunnen voorkomen dat dit in de toekomst opnieuw gebeurt. Deze veranderingen zjn ook in de landelijke politiek broodnodig. Daarom speel ik deze rol graag opnieuw, vanuit de Tweede Kamer.

Het is hoog tijd voor meer Piraten in de politiek. Die problemen oplossen met slimme ideeën, en Nederland voorbereiden op de toekomst met een duidelijke visie, waarin burgerrechten, democratie, duurzaamheid en vrije informatie voorop staan. En waarin we onze kennis en kunde op het gebied van ICT inzetten om de eindeloze waslijst aan ICT fails te voorkomen. Samen kunnen wij voorkomen dat er miljarden worden verspild aan mislukte ICT projecten. Dat mensenrechten opgeofferd voor de winst van grote technologie bedrijven. Dat we goed voorbereid zijn op de nieuwe mogelijkheden, bedreigingen en uitdagingen die Artificiële Intelligentie ons biedt. En dat we technologie juist gebruiken om mensen niet te bespioneren en te onderdrukken, maar om ze te empoweren en te verbinden!

We vinden privacy niet alleen belangrijk omdat we niet bespied willen worden, maar ook omdat het anders de controleurs te veel macht geeft. We vinden democratie en transparantie niet alleen belangrijk omdat we vinden dat de huidige politici er te vaak een potje van maken, maar omdat de geschiedenis laat zien dat macht corrumpeert en een te machtige overheid deze macht vaak in haar eigen voordeel gaat inzetten. En we vinden vrijheid van informatie niet alleen belangrijk omdat we lekker gratis films, muziek en boeken willen kunnen downloaden, maar ook omdat kennis macht is, en de copyrightindustrie haar macht misbruikt om zowel artiesten als consumenten uit te buiten."


2. Saïra Sadloe

"Het ondersteunen van burgerrechten, directe democratie, databeveiliging, bescherming van persoonsgegevens, transparantie, vrijheid van kennis en informatie, goed toegankelijke onderwijs, universele gezondheidszorg en een stabiel basisinkomen. Dit zijn exact de steken die het huidige kabinet heeft laten vallen!

Het onrecht en de ellende kan ik niet langer aanzien. Ik wil verandering. Daarom ga ik de politiek in. Niet om met alle winden mee te waaien, maar juist om tegengas te geven. Niet om met de meute mee te gaan, maar juist om de kwetsbare burgers hun stem terug te geven. Daar waar anderen voor weg lopen, ga ik de strijd aan. Bij de Piratenpartij voel ik daadkracht en integriteit. De Piratenpartij is de enige partij die de aanval inzet tegen machtsmisbruik, corruptie, wanbeleid, structurele mensenrechtenschendingen en onrecht.

Met de Piratenpartij ben ik ervan overtuigd dat we de komende jaren veel veranderingen zullen brengen, en daar zal ik bij mee zijn! Ik zal mij inzetten voor een vrije informatiesamenleving en meer burgerparticipatie. Als een echte piraat zal ik mij vastbijten aan vastgeroeste dossiers. Als een echte piraat zal ik me mengen in de oorlog in de jeugdzorg. Ik zal onrecht bestrijden. Immers, ouders en kinderen hebben lang genoeg in angst geleefd. Mijn doel is een beter Nederland. Voor onszelf. Voor onze ouders. Voor onze kinderen. Mijn leidraad zijn mensenrechten, Europese wetten en de stem van de burgers, van jong tot oud!"


3. Mirjam van Rijn

"Al ruim tien jaar ben ik actief voor De Groenen, nationaal en internationaal. Op dit moment ben ik voor het 5e opeenvolgende jaar namens De Groenen commissielid in Waterschap Amstel- Gooi en Vecht, waar we geweldig fijn in de fractie samenwerken als De Groenen – Piraten, met Matthijs Pontier als Fractievoorzitter en Lot Oostveen als collega Commissielid.
Ik ben zeer gelukkig dat we deze verkiezingen weer samen optrekken, ook gezien de enorm positieve campagne-ervaringen bij de Piratenpartij, in aanloop naar diverse afgelopen verkiezingen."


4. Jamal Ryane

Jamal werkt aan zijn tekst.


5. Mark van Treuren

"Veel mensen kennen mij van de markt, uit de zorg, als tegelzetter of goochelaar. In mijn 34-jarige bestaan heb ik in elke uithoek van de maatschappij gewerkt. Daardoor heb ik een brede kennis over veel sectoren. Doe mij maar de lastigste klus of de cliënt die niemand wilde of aankan. Daar leer ik het meeste van.

Maar waarom ben ik nu politiek actief?

Ik zie problemen en ik zie oplossingen en begrijp niet waarom het niet lukt om deze bij elkaar te brengen. Politieke partijen maken zich afhankelijk van sponsoring. De media geven voornamelijk aandacht aan een vast netwerk.
Sinds 2020 ben ik actief voor de Piratenpartij. Afgelopen twee jaar was ik met veel plezier partijvoorzitter. Er is moed nodig om de huidige problemen op te lossen. Denk aan doorgeslagen bureaucratie, corruptie, inbreuk op privacy van burgers, non-transparantie, milieuvervuiling, ongelijke machtsverhoudingen. De Piratenpartij komt op voor zwakkeren in de samenleving.
Om de oplossingen bij de problemen te krijgen moet een obstakel overwonnen worden: statige gebouwen met mooi geklede mensen die decennia lang geoefend zijn in complex vakjargon en juridische dreigementen of argumenten. De Piratenpartij is een partij met de mentaliteit en idealen die nodig zijn om dit effectief te kunnen doen. Met trots mag ik deze kar trekken.

De Piratenpartij is een internationale burgerrechtenbeweging, die wereldwijd actief is om terrein terug te winnen voor het recht op privacy en toegang tot kennis en informatie.

Een bloeiende samenleving is open, zelfkritisch, eerlijk en biedt hulp waar dat nodig is. De Europese Commissie wil al onze privécommunicatie gaan scannen. Dit is wat ons betreft in strijd met het grondwettelijk Briefgeheim en daarin staan wij niet alleen. Overheden en organisaties waar burgers van afhankelijk zijn horen transparant en democratisch te zijn. Een respectvolle dialoog tussen overheid enerzijds en bedrijfsleven en belangenorganisaties anderzijds is essentieel.
Het verkiezingsprogramma van de Piratenpartij is ijzersterk; graag wil ik er een aantal punten uitlichten:

 • De Piratenpartij pakt monopolievorming aan om een gezonde marktwerking mogelijk te maken en corruptie tegen te gaan
 • Een transparant beleid voorkomt problemen met 'actief geheugen' bij bewindspersonen
 • Hou het wetenschappelijk onderzoek geloofwaardig door grote bedrijven niet de onderzoeksagenda te laten bepalen met financiële beïnvloeding
 • Een op winst gericht verdienmodel hoort niet in publieke basisvoorzieningen zoals zorg, wonen, OV, onderwijs en nutsvoorzieningen, waaronder onze digitale infrastructuur
 • Een gezonde samenleving is in balans met natuur en milieu met oplossingen die wèl echt werken
 • We maken werk van het 'recht om te repareren'
 • De nieuwste innovaties op het gebied van robotisering en artificiële intelligentie vereisen ethische commissies om burgerrechten te beschermen
 • Legalisering en belasting op drugs kan het taboe ervan doorbreken en effectieve verslavingszorg bekostigen
 • Wetten en regelingen moeten eenvoudiger
 • Onvoorwaardelijk basisinkomen
 • De goedkoopste manier om dakloosheid op te lossen, blijkt iedereen simpelweg een woning te geven (het “Housing First” principe)

Een overheid die naar de burger luistert hoeft ze niet af te luisteren.

Stem 22 november Piratenpartij - De Groenen!


6. David van Deijk

"Ik ben David van Deijk, geboren en wonende in Eindhoven. Ik ben programmeur van beroep. Graag stel ik mijzelf kandidaat voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Binnen de campagne ben ik iemand die zorgt dat drempels voor activiteiten worden weggenomen in plaats van opgeworpen. Met mijn ervaringen binnen de Piratenpartij help ik ideeën van nieuwe actieve leden tot daadwerkelijke acties te brengen, en ben een bron van kennis op gebied van acties die we in het verleden gedaan hebben.

Samenwerken en pluriformiteit toelaten is de enige manier voorwaarts. De Piratenpartij is een inclusieve partij en niet een exclusief clubje. Je hoeft niet met iedereen te willen samenwerken, maar het andere uiterste: van te voren alle samenwerkingen met anderen uitsluiten is niet de manier.

Ik ben een kandidaat die de achterban motiveert en betrekt bij de campagne, onmisbaar voor het veroveren van een of meer zetels."


7. Désirée van Blitterswijk

Désirée werkt aan haar tekst.


8. Wietze Brandsma

Het internet biedt ongekende mogelijkheden om in contact te komen met anderen en samen te werken. Software ontwikkeling is noeste arbeid en vereist samenwerking, maar die wordt bedreigt door monopolies. Met software patenten kan iemand anders aanspraak maken op jouw werk. Het doorgeschoten copyright en de handel in persoonsgegevens maken het nog erger.

Monopolievorming speelt niet alleen op het internet, maar in de hele samenleving. Monopolies ontwrichten de democratie en tasten de rechtsstaat aan, de lokale economie, ondernemerschap en de bestaanszekerheid. We zien een opeenstapeling van problemen: hoge energie en voedsel prijzen, neergedrukte lonen, en het afwentelen van kosten op de samenleving.

De kern van het probleen is de gebrekkige handhaving van de mededingingsregels. Daarom willen Piraten de mededinging nieuw leven inblazen en de handhaving serieus nemen. Een vrije markt is vrij als deze vrij is van buitensporige monopoliemacht en open voor nieuwe toetreders.

Ons doel is jou in staat te stellen om je eigen leven vorm te geven in een vrije informatiesamenleving.


9. André Linnenbank

"Ik ben natuurkundige en heb lange tijd als onderzoeker in het ziekenhuis gewerkt.
Na 25 jaar tijdelijke aanstellingen liep mijn contract af, dus ik heb aan den lijve ervaren hoe flexibilisering van de arbeidsmarkt leidt tot verspilling van geld en ervaring.
Tegenwoordig ben ik docent op een middelbare school in Amsterdam. Ik geef Natuurkunde, Natuur Leven & Technologie, en Informatica aan vooral de bovenbouw leerlingen Mavo, Havo en VWO.
In mijn tijd in het ziekenhuis was ik medeverantwoordelijk voor de opslag en analyse van de data van de afdeling. Daarbij is het mij duidelijk geworden dat er grote problemen zijn met de opslag en verwerking van patiëntengegevens. Daarom ben ik lid geworden van de Piratenpartij, omdat dat de enige partij is waarbij digitale mensenrechten centraal staan."


10. Otto ter Haar

Otto was IT-consultant en is nu particuliere belegger en partijvoorzitter van De Groenen. Hij wil in de Tweede Kamer samen met de Piratenpartij zonder uitstel of vertraging de uitstoot van broeikasgas in Nederland terug brengen naar nul.


11. Eskild Wikkeling

Eskild werkt aan zijn tekst.


12. Paul Berendsen

Paul werkt aan zijn tekst.


7. Kirsten Zimmerman

"Ik ben Kirsten Zimmerman en woon sinds 1994 in Amsterdam, waarvan de laatste zes jaar in de Van der Pekbuurt in Noord, een soort dorp met stadse, zeer diverse mensen. Ik heb Engels, genderstudies en journalistiek gestudeerd en veel verschillende banen gehad: van maatschappelijk werker in de huiskamer van de tippelzone bij Sloterdijk tot redacteur bij Greenpeace. Op het moment schrijf ik een boek over een groep van 46 mannen die op 2 maart 1945 in de Achterhoek zijn gefusilleerd. Daarnaast publiceer ik artikelen en gedichten op mijn blog Kirsten Zeemeermin. Ik ben lid van Vrouwenraad WomenMakeTheCity, die strijdt voor een rechtvaardige en inclusieve stad. In mijn buurt zet ik me in voor de huurdersvereniging en het aardgasvrij maken van de wijk op een echt groene en betaalbare manier. Het is een voorrecht om als kritische Amsterdammer in Noord te wonen, waar op dit moment zoveel gebeurt: in een rap tempo wordt er gebouwd, mijn buurt verhipt en het groen komt in gedrang. Genoeg ontwikkelingen om me samen met anderen over te buigen."


10. Sepehr Yadegari

"Wat de politiek anders moet doen is de besluitvoering. Beslissingen worden nu genomen ‘zomaar’. Dat is vooral handig wanneer andere belangen betrokken moeten worden. Maar voor ons als burger onwenselijk.
Ik doe dat anders. Ik wil dat ook de gevestigde orde het anders gaat doen. Als dat niet lukt, moeten we de gevestigde orde wijzigen. Om die twee redenen stel ik mij kandidaat.
Mijn werkwijze is ‘wat is het probleem dat moet worden opgelost?’. De keuze uit de oplossingen maak ik op basis van de eerste vraag. Wanneer de keuze beperkt is tot twee opties toets ik met ‘in extremis verkrijgt men duidelijkheid’."


11. Angeline Pot

"Hallo, Mijn naam is Angeline Pot, ik ben 68 jaar en woon in Den Helder. Door Twitter, nu X, ben ik in contact gekomen met de Piratenpartij, omdat hun speerpunten mij aanspraken.
Vanuit mijn werk als maatschappelijk werker en psychosociaal therapeut zie ik dat de zorg, zowel medisch als het geestelijk welzijn in de knel is geraakt door het huidige beleid. Door de systemen en de macht van de grotere organisaties mis ik de menselijke maat, die men juist nodig heeft als men om hulp vraagt en zich kwetsbaar voelt.
Omdat ik zelf lichamelijke beperkingen heb, ondervind ik de problemen met de aanvragen voor hulp vanuit de Wmo. Door de vastgestelde regels is het geld leidend, niet de persoonlijke behoeften. Ook weet ik uit ervaring dat leven in armoede veel stress en onbehagen met zich meebrengt, daarom zal ik pleiten voor een menselijk bestaan. Waar een behoorlijk inkomen, een goed huis en schone lucht bij hoort. Wat uiteindelijk de (zorg)plicht van het kabinet is.
Wat ook bij gezondheid hoort is een gedegen onderzoek naar Covid-19, de gevolgen daarvan en een goede behandeling. Maar ook het functioneren van de zorgverzekeraars en grotere organisaties. Er is veel aan de zorg te herstellen, vandaar dat ik mij verkiesbaar heb gesteld."


12. Danny Werner

Mensenrechten worden onvoldoende bewaakt in deze tijd van digitalisering.

"Veel politieke partijen ontlenen hun denkbeelden aan tegenstellingen op het eind van de 19e eeuw: SP, VVD, PvdA, CU en CDA en dan had ik het nog niet over de eeuwige demagogen. Deze denkbeelden zijn ongeschikt om de consequenties van de digitale revoluties te zien, laat staan ermee om te gaan. In januari 2017 ben ik lid geworden van de Piratenpartij nadat mij bleek dat iedere keer dat het digibete gekwezel in de politieke arena werd onderbroken dit door een Piraat kwam. Het is de hoogste tijd dat de mensenrechtelijke effecten van de digitalisering, denk aan social media, serieus worden genomen. Op ieder niveau, van globaal tot klaslokaal, moet deze discussie eindelijk gestalte krijgen.

In 2022, in de Amsterdamse stadsdelen Noord, West, Nieuw-West en Oost hebben de Groenen Basis Piraten (GBP) een zetel gekregen om deze ideeën in beleid te vertalen. Deze GBP samenwerking gaat door op het provinciale niveau en in de waterschappen – ik onderteken met ‘je groene basispiraat’. Wat heb je aan privacy in een ondergelopen of vergiftigde polder? Wat heb je aan een schone droge polder met privacy zonder zonder bestaanszekerheid voor de minder bedeelden?"

 • Stimuleer (experimenten met) Basisinkomen.
 • Provinciale opcenten op kerosine: vooral starten en landen kost veel brandstof. Extra brandstofkosten drukken dus relatief zwaar op korte vluchten, waar het alternatief, de trein in gedrang is gekomen door de absurd lage vluchtprijzen.
 • Een lobbyregister op ieder bestuurlijk niveau: de Groenen/Piraten hebben dat in het Europees parlement voor elkaar gebokst, ook hier!

14. Steven Russchenberg

Steven is sinds 2012 actief lid van de Piratenpartij. Hij heeft een achtergrond in de horeca, zorg en ICT.

“De zittende politieke partijen houden mijns inziens te veel vast aan methoden die niet meer voor ons werken. Piraten zijn nieuwsgierig en toekomstgericht en staan daarom open voor nieuwe inzichten, maar wel gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Wij willen evidence-based en geen fact-free-politics.“


15. Dylan Hallegraeff

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen kun je stemmen op Dylan Hallegraeff uit Den Haag.

Dylan is een maker in de brede zin van het woord: dus van realtime calculated 3d-graphics tot lasershows en van lichteffecten tot hardcore tekno. In dit proces loop je onherroepelijk tegen juridische grenzen aan van wat wel en niet toegestaan is. Dit is een mijnenveld. De huidige copyright wetgeving belemmert creativiteit, terwijl deze juist was opgezet om creativiteit te bevorderen. Niet commercieel gebruik van beschermde werken moet toegestaan worden, zodat we met z’n allen weer de creativiteit terugkrijgen.

In de loop der decennia is de berg IP toegeschreven aan Dylan behoorlijk gegroeid. Code, muziek, patches, video’s, 3d-graphics lopen snel op als je bezig bent de benodigde 10.000 uur ergens in te steken. Maar een registratie bij Buma/Stemra heeft levenslange implicaties, die ook na het uitschrijven blijven staan. De rol van Buma/Stemra in de samenleving is ernstig aan evaluatie toe.

Er is meer nodig dan alleen een hervorming van auteursrecht. Het huidige democratisch systeem is hard aan een update toe. Momenteel lopen er plannen om het Wetsvoorstel Burgerforum kiesstelsel te implementeren. Dit is allemaal fluff rondom het opwerpen van barrières voor startende partijen teneinde te zorgen dat de zittende partij minder zetels verliezen en dus minder subsidie krijgen. Een ordinaire cashgrab met een democratisch vernieuwingslaagje er omheen.

Wat we nodig hebben is echte vernieuwing. De burger moet weer betrokken raken en meer kunnen doen dan 1x per vier jaar een vakje in te kleuren. Het is niet raar dat een groot deel van de samenleving aangeeft zich niet gehoord te voelen.
In plaats van het hard werken aan nieuwe manieren om burgerparticipatie te verhogen worden nu allerlei wetten aangepast om het nieuwe partijen onmogelijk te maken om ooit die eerste zetel te behalen.

Hetzelfde met woonrechten. Ook hier vindt al jaren een achteruitgang plaats. De Wet kraken en leegstand werd ingevoerd zonder enig alternatief. Een gehele subcultuur werd weggevaagd en er kwam niets voor in de plaats. Allerlei schimmige antikraakbureau’s sprongen in het achtergelaten gat en dakloosheid nam schrikbarend toe. Was kraken achterhaald? Misschien. Maar je kan niet kraken verbieden zonder een oplossing te bieden voor de problemen die kraken oploste. Want nu zitten we met een enorme explosie van verwarde mensen en dakloosheid onder jongeren. Pak de cijfers er maar eens bij en je ziet een wel heel opvallende correlatie tussen het kraakverbod en de toename van eerdergenoemde categorieën. Het is tijd voor een gedegen armoedebeleid en niet alleen rond Kerst.

Er zijn meer gebieden in de samenleving waar een ernstige achteruitgang zichtbaar is. Ik noem bijvoorbeeld wetsvoorstel Lijst 1A van Blokhuis en Grapperhaus waarbij hele productgroepen verboden worden terwijl de samenleving juist roept voor exact het tegenovergestelde: decriminalisatie en legalisatie. Dit soort blanket laws remmen chemische innovatie en dragen enkel bij aan ondermijning in plaats van deze te bestrijden.
Wat we nodig hebben is een breed debat over zaken die normaal gesproken onbesproken zijn. Wat we nodig hebben is een politieke partij die zorgt voor een update. Want die is hard nodig.


16. Arjan Bresser

"Ik ben Arjan Bresser 41 jaar en woon met mijn vrouw en tweeling van 13 in Dukenburg. De Groenste wijk van de stad waar we lekker wandelen door de Staddijk met onze boxer Prince Buster. Ska muziek is waar ik graag op dans. Nijmegen is voor mij een mooie studentenstad met veel mogelijkheden. Persoonlijk vind ik het heerlijk om op de fiets te stappen of in de bus en door de stad te rijden. Om vervolgens ergens bij een leuk optreden of op een fijn terras te belanden zoals bij Hubert, De Kaaij of De Achtertuin. Na enkele jaren bij Breng op de stadsbus te hebben gewerkt. Ben ik de stad nog meer gaan waarderen. Momenteel ervaar ik de stad vanuit de HAN waar ik nu werkzaam ben. Een mooie plek waar veel mensen van binnen en buiten de stad samenkomen. Via Wijland Woonpioniers ben ik ook bezig met sociale woningbouw. Met deze groep mensen proberen we als woonvereniging 20 circulaire sociale huurwoningen te bouwen. Mensen blij maken en een praatje maken maakt mij blij. Wat beweegt iemand, waar kom je vandaan zijn vragen die ik dan graag stel. Na zoveel mensen ontmoet en gesproken te hebben hoop ik namens de Piratenpartij wat voor de Nijmegenaren te kunnen betekenen. Met de Piratenpartij hoop ik een basisinkomen voor alle Nijmegenaren te bereiken. Ook zou ik burgerberaden willen gebruiken om prioriteiten in de wijken vast te stellen. Als Nijmegenaar wil ik graag dat we weer meer tijd voor elkaar krijgen, elkaar niet in hokjes plaatsen, voor elkaar klaarstaan wanneer nodig en elkaar kunnen vertrouwen. Nijmegen zijn en maken we met zijn allen."


17. Astrid Abendroth

"Mijn politieke hart ligt bij rechtvaardigheid en redelijkheid. Dat is dus is dus niet goed gegaan de afgelopen jaren. Wat mij helemaal niet bevalt zijn de steeds strakkere regels en controle op alle gebied. Of het nou gaat om diploma’s en registratie zonder welke je wordt buitengesloten in veel beroepen. Of om wonen, je registratie in een gemeente, die niet lukt in een tijdelijke woning, of om de uitkeringen waarmee je helemaal niet meer mag werken: ik vind het veel te star en dat is zwak uitgedrukt.

Het moment is nu gekomen dat ik er wat aan ga doen."


18. Pejman Darvish-Zadeh

"Geboren in Iran, 37 jaar in Brabant. Ik werk 28 jaar in de geestelijke gezondheidszorg en binnen de reguliere zorg.

Vechten tegen (institutionele) discriminatie, pesterij, uitsluiting en alles wat mensen uit elkaar drijft, is wat ik belangrijk vind. Dat heb ik gedaan door actief te zijn in de leerlingenraad, ondernemingsraad, als kaderlid bij de FNV en nog tal van andere organisaties.

Als Piraat wil ik zaken veranderen door tegen de gevestigde orde te schoppen, want anders verandert er niks. Dat doe ik samen met de burgers en de andere Piraten. In deze missie hoop ik ook op jouw steun en inzet te kunnen rekenen."


19. Dmitri Schrama

Wie is Dmitri?

Lange-tijd piraat, idealist, en een groot voorstander van gelijkwaardigheid en vrijheid.
Die vrijheid ligt veelal besloten in informatie. Informatie = kennis & Kennis =macht. En wij kunnen alleen vrij zijn als wij onze gelijkheid, onze waardigheid en onze eigen macht kennen.
Daarom staat de piratenpartij voor een vrije informatiesamenleving. Zodat de kennis die gecreëerd word in universiteiten vrij word. Zodat iedereen kan innoveren en Nederland kan helpen de transitie te maken naar de 21ste eeuw.Kennis moet gedeeld kunnen worden anders kan het niet groeien.
Daarbij willen wij kennis kunnen nemen van wat de overheid doet en welke verbindingen er bestaan tussen de overheid en het bedrijfsleven. En wij willen meer transparantie van die overheid en bedrijven.
Wij moeten de overheid kunnen bekijken. Want zij vertegenwoordigen ons.
Wij willen geen achterkamertjes politiek meer. Wij willen transparantie zodat wij degene die verantwoordelijk zijn ter verantwoording kunnen roepen.
Ook willen wij dat jouw privacy gewaarborgd is. Met de opkomst van het internet in ons dagelijks leven is het steeds gemakkelijker geworden voor overheden en bedrijven om ons te bekijken. En ja ze kijken en ja je hebt wel iets te verbergen. Stel je voor dat het je moeder is die constant met al je berichten mee leest. Dan zou je ook bepaalde dingen misschien niet zeggen. De overheid voelt misschien niet als je moeder, dus boeiend… maar ze heeft, net als je moeder, wel degelijk een grote invloed op jouw directe leven.
Als je het gevoel hebt dat je niet mee mag/kan/wil doen met de politiek dan klopt dat. Als je denkt dat de wereld naar de haaien gaat, dan is dat ook zo. De enige manier om een betere wereld voor elkaar te krijgen is door je die voor te stellen en er naar toe te leven. Wat mij betreft zijn wij de partij die jou de ruimte wil geven om daar naar toe te werken.

Dus: Stem voor jezelf. Stem piraat.


20. Leontien Werner-Wafelman

"Mijn naam is Leontien Wafelman. Ik ben 62 jaar, en sinds 2017 lid van de Piratenpartij. Ik kan het programma van de Piratenpartij en dat van de Groenen uitdragen omdat het voor een groot deel mijn standpunten omvat. Daarom sta ik op de lijst van Piratenpartij - De Groenen.

Als voorbeeld van een standpunt noem ik het geven van informatie aan burgers. Dit is afhankelijk van de agenda van diegene die informeert, zeker ook bij de overheid. De Piratenpartij legt die agenda bloot. Daarnaast komt de Piratenpartij op voor een vrije toegang tot kennis, essentieel voor vooruitgang in de samenleving.

Het gaat de Piraten en de Groenen om bestaansrecht voor iedereen: door een basisinkomen, een toekomstbestendig milieu, goede gezondheidszorg (geestelijk, lichamelijk en sociaal), woningen, vervoer, privacy.

Ik verheug me op het spreken met diverse mensen tijdens de campagne."


21. Branislav Plesa

"Ik kan niet tegen onrecht, ik ben begaan met mijn medemens en ik kan niet tegen slecht management. Ik ben van mening dat Nederland op dit moment onder zeer slecht management staat en wil graag mijn best doen hier verandering in te brengen, helpt u mee? Be your own hero."


22. Edy Bouma

"Vlak voor de laatste Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 ben ik zeer bewust lid geworden van de Piratenpartij nadat ik op advies van mijn zoon het programma van de PPNL had gelezen. Het bleek dat ik mij voor een zeer groot deel goed kon vinden in de uitgangspunten van een partij die tot die tijd niet echt op mijn netvlies stond. Sinds begin vorig jaar ben ik binnen de PPNL actief als lid van het Presidium en heb ik de twee laatste ALV’s voorgezeten.

Ik heb mij kandidaat gesteld voor de komende Tweede Kamerverkiezingen omdat ik allereerst van mening ben dat de Piratenpartij meer aandacht verdient. Net zoals mijzelf is overkomen maakt onbekend onbemind en dat moet veranderen. Ik ambieer geen lijsttrekkerschap, maar ben beschikbaar om op een fatsoenlijke plaats mee te helpen om ons die eerste zetel te helpen veroveren die nodig is om verdere stappen te kunnen maken. En ik ben inmiddels goed bekend met het politieke handwerk."


23. Catharina Bethlehem

"Friezin, nu al jaren in Rotterdam, na tussenstops in o.a. Arnhem en Medemblik.

Vanaf 2010 actief piraat en in 2012 ook TK-kandidaat. Na onze lijsttrekker Dirk Poot, kreeg ik toen de meeste voorkeurstemmen, als eerste vrouw op de lijst. Logisch misschien, maar ik vond het ook een eer. In 2023 ben ik nog steeds overtuigd en actief piraat.

Het is belangrijk dat de Piratenpartij in het hele land vertegenwoordigd is en zeker ook in Rotterdam, de armste en mooiste rotstad die er is.

Tip: volg de Piratenpartij ook op Mastodon, want daar toot ik meestal. Op Twitter ben ik actief als Kletskous."


24. Stefan Dekkers

"Het gaat mij centraal om de waarden van de Piratenpartij, waarden waar ik zelf ook voor sta en waarden die ik voor iedereen ook zou bepleiten; transparantie bij de Nederlandse beleidsmakers, vrije uitwisseling van ideeën en beperking van overheidscontrole. Voor mij is belangrijk dat deze waarden tot uiting komen in een samenleving waar wij allemaal waardig en onaangetast in kunnen leven.

Transparantie in Nederland is dan ook mijn hoofdthema en mijn platform voor kandidaatschap. Transparantie is het enige reële middel tegen corruptie, tegen zaken die het zonlicht niet kunnen verdragen. Zonder transparantie hebben we geen democratie en geen controleerbare overheid. Ik kan niet genoeg de onmisbaarheid van transparantie benadrukken. Heimelijke gesprekken met grote invloed op Nederlands beleid moeten verleden tijd worden.

Het is voor velen nog steeds onduidelijk welke invloed er wordt uitgeoefend door industrielobbyisten in Nederlands beleid. Beleidsmakers en burgers krijgen zeer minimale inzage, wat de controleerbaarheid van de Nederlandse overheid inperkt. Vanuit de EU wordt Nederland regelmatig aangesproken over de lage mate van transparantie.

Met de vordering van transparantie en correcte informatie, kan directe democratie ook onderdeel worden van het beleidsvormingsproces. Het zou een goed begin zijn om het bindend referendum vaker in te zetten, en actief te controleren of er gehoor wordt gegeven aan de uitkomst."


25. Teunis van Nes

"Als rechtstreekse afstammeling van Aert van Nes, bevelvoerder van de vloot van zijn Admiraal de Ruyter, heb ik meegekregen een afschuw van de politiek die mooi praat en in werkelijkheid rechte mensen liefst buitenspel zet.
Nu als werkgever is het mijn plicht om op te komen voor de belangen van mijn werknemers. Zo fijn dat terug te zien bij de Piratenpartij. Daar ga ik voor.


27. Peter Braun

Peter is al ruim 10 jaar lid van de piratenpartij en woont in de mooie wijk “Hopel” in Kerkrade.

Hij is daarvoor ruim 20 jaar geluidtechnicus geweest en daarna journalist en fotograaf voor de jongerensite van Landgraaf en heeft onder andere ook in de wsw-raad gezeten.

Tegenwoordig maakt hij nog steeds in zijn vrije tijd foto’s onder het creative common licentie model , schrijft wordpress plugins en maakt wordpress templates en werkt als operator in Gronsveld.


28. Rijndert Doting

"Hallo allemaal! Mijn naam is Rijndert Doting. Ik ben sinds 2014 lid van de Groenen en sinds 2016 actief voor deze partij. Op 26 september 2017 werd ik landelijk voorzitter en vervolgens in 2021 secretaris van onze partij. Wij zijn opgericht als milieubeweging en vandaar dat wij het verstrekken van belastingvoordeel aan bedrijven die investeren in fossiele brandstoffen zo snel mogelijk willen afbouwen. Dat de klimaatdoelen voor 2030 niet worden gehaald zolang dit kabinet blijft zitten is duidelijk.

Daarom ondersteunen wij de acties van Extinction rebellion die getuigen van inzicht in de klimaatproblematiek en zijn wij er tegen dat de gevestigde orde bezig is deze acties te verbieden en zelfs strafbaar te willen stellen. Dat riekt naar dictatuur en daar moeten wij ons tegen weren!

De dagen van het huidige kabinet zijn geteld! Het wordt nu meer dan ooit tijd voor een wisseling van de wacht. Aarzel niet en stem op 22 november voor een actief groen beleid."


29. Nico Teders

"De overheid is er voor de bevolking en niet andersom.

Ik vind het ernstig, treurig dat er nu meer voedselbanken nodig zijn dan ooit, dat de zorg op zijn tandvlees loopt en er kinderen met honger naar school gaan. Daarom ben ik voor een eerlijkere spreiding van onze welvaart. Het respecteren van privacy is daar een belangrijk onderdeel van. Ik vind dat Nederland beter verdient dan “pappen en nat houden”.

Als je dan ook nog weet, dat Nederland de slechtste waterkwaliteit van Europa heeft dan is het duidelijk dat er dringend wat aan moet gebeuren, zoals ook het aanpassen van de waterhuishouding om deze klaar te maken voor de toekomst."


30. Tom Bakkers

"Ik beschouw politiek als een noodzakelijk kwaad: de breuken in de samenleving en de versnelde opwarming van de aarde baren me zorgen. Grote nieuwe problemen vragen om originele, maar drastische maatregelen en ideeën. De Groenen en de Piratenpartij hebben die gelukkig. Vandaar dat ik al vele jaren bestuurslid van De Groenen ben. Geïnspireerd door de vruchtbare samenwerking met de Piratenpartij in Amsterdam besloot ik begin dit jaar ook Piraat te worden. In onze op hol geslagen informatiesamenleving, waarin data, algorithmes en Ai steeds meer ons leven gaan bepalen is het belangrijk een politieke partij te steunen en te kiezen die van deze zaken echt verstand heeft."


31. Jaap van Gelderen

"Roept de mens collectief de zelfvernietiging over zich uit?
Ik ben een milieu-activist en loop mee met zoveel mogelijk klimaatmarsen en milieu-demonstraties, omdat ik het niet bij woorden wil laten. Ik maak me vreselijk veel zorgen om de aarde, om de natuur. Alles dreigt kapot te gaan, oerwouden worden gekapt, mooie rivieren afgedamd, hele eco-systemen raken verwoest."


32. Jaap van Till

Hij is gedreven door zijn wens tot bevordering van welzijn van het algemeen belang in de Civil Society, die hij inhoudelijk & technisch weerspiegeld ziet in de verkiezingsprogramma prioriteiten van de partij voor de Tweede Kamer verkiezingen. Vooral hoopt hij toekomstperspectief & focus bij te kunnen dragen ten behoeve van oplossingen die ook op lange termijn complexe problemen al of niet digitaal werkend kunnen aanvatten. Vooral studenten en jonge professionals hebben behoefte aan constructieve aanpak van de transities en crises die veranderingen en verbeteringsmogelijkheden nu beletten.

Competente mensen moeten meer bewegings vrijheid en vertrouwen krijgen om in teams innovatief bezig te zijn, en waarde te creeren en te delen voor alle deelnemers. In plaats van waarde te ontrekken ten koste van andere mensen en de natuur. Dit betekent het samen ontdekken en uittesten van een nieuwe mindset die belangrijke verbindingen en relaties tussen mensen kan helpen waarnemen en waarderen.


33. Wies van Breemen

"Als masterstudent East Asian Studies met een focus op China en Taiwan probeer ik altijd onderwerpen vanuit verschillende perspectieven te bekijken en te onderzoeken. Zo heb ik me tijdens mijn studie verdiept in de verschillende visies op het Taiwanprobleem en het belang en de gevaren van privacy en cybersecurity. Belangrijk is dat de staat haar burgers niet wantrouwt maar juist vertrouwt. De toeslagenaffaire raakt me dan ook diep omdat het zo duidelijk laat zien hoe de staat zich tegen haar burgers keert."

Daarnaast wil ik me hard maken voor het klimaat door vervuilende bedrijven een reële energiebelasting te laten betalen en verantwoordelijk te maken voor de financiële consequenties van hun vervuiling. Ook ben ik voorstander van een vleestax om de impact op het milieu te kunnen compenseren. Tot slot ben ik van mening dat een gratis en functionerend OV noodzakelijk is om de auto’s van de weg te krijgen en iedere burger maximale mobiliteit te geven.

Ik steun en promoot alternatieve woonvormen. Zeker nu het wonen steeds duurder wordt, is dit een goede manier om met de woonvoorraad om te gaan. Samen zijn we veel sterker dan alleen en juist dat wil ik als lijstduwer van de Piratenpartij onder de aandacht brengen."


34. Metje Blaak

"Wat mij aantrekt in de Piraten partij is “je leven leiden zo als jij dat wilt”. Eigenlijk doe ik dat mijn hele leven al. Vandaar dat ik me graag aansluit bij de Piratenpartij, ook zodat ieder vrij is om zich te ontwikkelen en toegang heeft tot techniek en cultuur; of je nou zo arm als een kerkrat bent of rijk – Daar ga ik voor."


Meer weten?

Stuur ons een e-mail